Search form

Éxodo 15:2

2Jitoꞌo kuu ia taa jandakui san vi yaa jita san.

Maa ya kuu ia ni skaku niꞌnu ña jin san.

Maa ya kuu ia Dios san, te chiñuꞌu san ya.

Te suu ya kuu ia Dios tata san, te saꞌa kaꞌnu san ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index