Search form

Éxodo 16:25

25Te jiñaꞌa Moisés:

―Vi kaa ni vitna, chi kiuu ndatatu kuu nuu maa Jitoꞌo, te vitna chi ma vi niꞌi saꞌun ni ja vi ndaxtutu ni nuu ñuꞌu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index