Search form

Éxodo 16:27

27Su sava ñayiu Israel ni kekuei kiuu kuu uja ja vi ndaxtutui, su tu nagua ni ka niꞌi saꞌuin.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index