Search form

Éxodo 17:15

15Yun te ni saꞌa Moisés in nuu soko de kiti, te ni xnani de “Jitoꞌo kuu ia chituu ña ja kundee san”.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index