Search form

Éxodo 17:8

Ni ka jaxin tnaꞌa ñayiu Israel jin ñayiu amalec

8Yun te ni jaꞌankuei ñayiu amalec nuu nani Refidim ja vi kaxin tnaꞌi jin ñayiu Israel.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index