Search form

Éxodo 18:1

Ni jinkoto ña Jetro jin Moisés

1Te ni jini soꞌo Jetro sutu ñuu Madián, tata xiso Moisés, ndiꞌi ja ni saꞌa ia Dios jin Moisés vi jin ñayiu Israel, vi naxa ni ndeneꞌe ña Jitoꞌo jin ñayiu Israel ñuu Egipto.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index