Search form

Éxodo 18:14

14Te nuu ni jini tata xiso Moisés ndiꞌi ja saꞌa de jin ñayiu ñuu de, te jiñaꞌa tata xiso de:

―¿Nagua kuu ja saꞌa ni jin ñayiu ñuu ni? ¿Nau ja maintnoꞌo ni jinkoo ja jaꞌnde ni kuechi, te ndiꞌi ñayiu ñuu ka oo nuu ni ndee neꞌe vi ndee nuu mañini saꞌun? ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index