Search form

Éxodo 18:21

21Te suni kaji maa ni neꞌu ndiꞌi ñayiu ñuu ni, tee guaꞌa ja ka yuꞌu niꞌnu de ia Dios, te na vi kokuu de tee ndaa ja ka skexiko de xuꞌun ja ka niꞌi uun de. Te kani ni de ja na vi kotatnuni de nuu mil ñayiu axi nuu in ciento axi nuu uu xiko uxi axi nuu uxi ñayiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index