Search form

Éxodo 18:25

25Ni kaji Moisés tee guaꞌa neꞌu ndiꞌi ñayiu Israel, te ni chitniuu ña de nuu ñayiu Israel ja na vi kotatnuni de nuu mil ñayiu axi nuu in ciento axi nuu uu xiko uxi axi nuu uxi ñayiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index