Search form

Éxodo 18:4

4Te inkai nani Eliezer, chi ni kachi de: “Ni chituu ña maa ia Dios tatao, te ni skaku niꞌnu ña ya nuu yuchi kani Faraón”.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index