Search form

Éxodo 19:11

11Te na vi kotuaꞌi nuu uni kiuu, chi nuu uni kiuu te jaa maa rin ja kuu rin Jitoꞌo siki yuku Sinaí, nuu vi kuni ndiꞌi ñayiu ñuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index