Search form

Éxodo 19:15

15Te jiñaꞌa Moisés nuu ñayiu ñuu:

―Vi saꞌa tuaꞌa ni maa ni nuu uni kiuu, te ma vi nitnaꞌa ni jin ñasiꞌi ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index