Search form

Éxodo 19:19

19Te vi saa vi saa kuaꞌan makujaa ka ndaꞌi trompeta yun. Te ni kaꞌan Moisés jin Dios, te vi niꞌi kuiti kaꞌan ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index