Search form

Éxodo 19:22

22Te suni na vi ndasavii sutu maa de ja vi kitnaꞌa ña de jin rin, chi nuu tuu, te xnaa rin de ja kuu rin Jitoꞌo ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index