Search form

Éxodo 2:18

18Te nuu ni ndajinokuei suchi siꞌi yun veꞌi nuu oo tatai Reuel, te ni jikan tnoꞌo ña de:

―¿Nau ja vi neꞌe ndevaꞌa ni ndajakuei ron vitna? ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index