Search form

Éxodo 20

Ndi uxi tnoꞌo tatnuni ia Dios

1Te ni kaꞌan ia Dios ndiꞌi tnoꞌo yaꞌa, te jiñaꞌa ya:

2―Maa rin kuu Jitoꞌo Dios ron, ia ni ndeneꞌe ña jin ron ñuu Egipto, ñuu nuu ni ka ojinokuechi ron. 3Te ma vi konevaꞌa ron inka dios siin ka saa maa rin.

4’Te ma vi saꞌa ron ni in chuꞌchi, ni ma vi ndaneꞌe ron ni in ja kintnaꞌa inuu jin ja oo ndee sukun andivi, ni ja oo nuu ñuꞌu, ni ja oo nuu ndute oo chii ñuꞌu. 5Ni ma vi kaꞌnu jiti ron nuu chuꞌchi yun, te ni ma vi chiñuꞌu ron, chi maa rin kuu Jitoꞌo Dios ron, ia kuiñu, ja tetniuu rin tnundoꞌo siki seꞌe vi señani ndee uni ndee kuun tatatnoꞌo ja jaꞌa jakueꞌe ka saꞌa tata ja ka kaꞌan uꞌu ña jin rin. 6Su kundaꞌu ini rin kuaꞌa ndevaꞌa ndetnuni ñayiu ja ka kutoo ña jin rin, te ka skunkui tnoꞌo tatnuni rin.

7’Te ma vi kuantniuu ron sivi Jitoꞌo Dios ron in nuu tu jiniuꞌu, chi ma kuu kaꞌan rin ja tu na kuechi tavi ñayiu jantniuu sivi rin nuu tu jiniuꞌu.

8’Te vi kondakaꞌan ron kiuu ndatatu, nagua ja vi saꞌa ii ron nuu ia Dios. 9Iñu kiuu vi kosatniuu ron, te vi saꞌa ron ndiꞌi na tniuu ka nevaꞌa ron. 10Su kiuu kuu uja kuu kiuu vi ndatatu ron ja vi saꞌa ii ron Jitoꞌo Dios. Te ma vi saꞌa ron ni in tniuu kiuu yun, ni maa ron, ni seꞌe yii ron, ni seꞌe siꞌi ron, ni tee ni ñaꞌa ka jinokuechi nuu ron, ni kiti ron, te ni ñayiu inka ñuu ja ka oo jin ron veꞌe ron. 11Chi iñu kiuu ni saꞌa Jitoꞌo Dios andivi vi ñuꞌu vi ndute mar vi ndiꞌi tuꞌu ja oo nui. Te ni ndatatu ya kiuu kuu uja. Te yun guaa ni saꞌa ii Jitoꞌo kiuu ndatatu, te ni kaꞌan ya ja kiuu ii kuu.

12’Te vi kuanyuꞌu vi kuandetu nuu tata ron vi nuu nana ron, nagua ja vi koteku ron kuakuaꞌa kuia nuu ñuꞌu ja taa Jitoꞌo Dios nuu ron.

13’Ma vi kaꞌni ron ndiyi.

14’Ma vi skindee tnaꞌa ron.

15’Ma vi suꞌu ron.

16’Ma vi kaꞌan tnoꞌo ron siki tnaꞌa kuikin ron.

17’Ma vi kojioꞌo ron veꞌe tnaꞌa kuikin ron, ni ma vi kojioꞌo ron ñasiꞌi de, ni tee jinokuechi nuu de, ni ñaꞌa jinokuechi nuu de, ni isndiki de, ni mentu de, ni in ja nevaꞌa de ―jiñaꞌa ya.

Ka yuꞌu ñayiu Israel ia Dios

18Te ndiꞌi ñayiu Israel ni ka jini ja vi yeꞌe te kuun tajan, vi ja ndaꞌi trompeta, vi kana ñuaꞌa yuku yun. Te nuu ni ka jini ñayiu ñuu ja siun kuu, te vi suaꞌa ka niꞌi ja ka yuꞌu ndevaꞌi, te jika ni ka oi ka ndiaꞌi. 19Yun te ka jiñaꞌi nuu Moisés:

―Kaꞌan maa ni, te na vi konini san, su ma kaꞌan ia Dios nuu san, nagua ja ma vi kuu san ―ka jiñaꞌi.

20Te jiñaꞌa Moisés nuu ñayiu ñuu:

―Ma vi koyuꞌu ni, chi vaji ia Dios nagua ja koto tnuni ña ya, te saa nagua ja siun ni vi koyuꞌu ni ya, te ma vi saꞌa ni yika kuechi ―jiñaꞌa de.

21Te ni ka oo jika ni ñayiu ñuu, te ni jintnaꞌa Moisés nuu oo nee viko nuu oo maa ia Dios.

Ni tatnuni ia Dios naxa vi saꞌa ñayiu altar

22Te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Suaꞌa kuñaꞌa ron nuu ñayiu Israel: “Ni ka jini maa ron ja kaꞌan rin nuu ron ndee andivi yaꞌa. 23Ma vi saꞌa ron chuꞌchi ja kuu plata axi oro ja vi kochiñuꞌu ron na kuinio maa rin. 24Vi saꞌa in altar nuu maa rin jin ñuꞌu, te yun vi soko ron ndikachi vi isndiki, na kuinio kiti vi teñuꞌu ron vi kiti vi soko ron ja vi ndumani ron jin rin. Te kii maa rin ndee ni nuu ni kuu ja kuini rin ja vi chiñuꞌu ron sivi rin, te saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña rin jin ron. 25Te nuu ja vi saꞌa ron in altar yuu nuu rin, te ma vi saꞌa ron jin yuu ni ka tuji ron, chi kaa ja ka tuji ron yuu yun saꞌa tneꞌe ña. 26Te ma vi saꞌa ron pasu pasu nuu altar rin, chi kana saa nuu kakuei ron, te vi xtuu ron nuu oo vichi yiki kuñu ron nuu” ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index