Search form

Éxodo 20:1

Ndi uxi tnoꞌo tatnuni ia Dios

1Te ni kaꞌan ia Dios ndiꞌi tnoꞌo yaꞌa, te jiñaꞌa ya:

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index