Search form

Éxodo 20:22

Ni tatnuni ia Dios naxa vi saꞌa ñayiu altar

22Te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Suaꞌa kuñaꞌa ron nuu ñayiu Israel: “Ni ka jini maa ron ja kaꞌan rin nuu ron ndee andivi yaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index