Search form

Éxodo 20:4

4’Te ma vi saꞌa ron ni in chuꞌchi, ni ma vi ndaneꞌe ron ni in ja kintnaꞌa inuu jin ja oo ndee sukun andivi, ni ja oo nuu ñuꞌu, ni ja oo nuu ndute oo chii ñuꞌu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index