Search form

Éxodo 21

Ley ja jaꞌa ñayiu ka jinokuechi

1Te jiñaꞌa ia Dios nuu Moisés:

―Yaꞌa ka kuu ley ja kuñaꞌa ron nuu ñayiu Israel: 2Nuu ja na in ndakuaan in ñayiu hebreo ja kunukuechi nui, te iñu kuia guaa kokunukuechi ñayiu yun, su kuia kuu uja te yaꞌa uun ñayiu yun, te ma ndatniuyaꞌui ja jaꞌi. 3Te nuu ja maintnoꞌo ni de jino, te maintnoꞌo ni de ndee, su nuu ja jino de jin ñasiꞌi de, te ndekuei de jin ñasiꞌi de. 4Te nuu ja kuñaꞌa jitoꞌo de ñasiꞌi de, te jinkoo seyii ña axi sesiꞌi ña, te ñasiꞌi yun jin seꞌe ña kokuu kuenta maa jitoꞌo yun, te maintnoꞌo ni maa de ndee kiꞌin. 5Su nuu ja tee jinokuechi yun kuñaꞌa: “Tu kaꞌan san ja ndee uun san kiꞌin san, chi kutoo san jitoꞌo san vi ñasiꞌi san vi seꞌe san”. 6Yun te kiꞌin jitoꞌo yun jin de nuu tee ka jaꞌnde kuechi, te vi saꞌa yatni ña jin de yuyeꞌe axi nuu marku yeꞌe, te vi kaan soꞌo de jin in yiki tiku ndee. Saa te kokunukuechi de nuu jitoꞌo de nikuii nikani.

7’Te nuu ja ndee in ñayiu xiko sesiꞌi ja kokunukuechi, te suchi siꞌi yun, chi ma kuu ndee uin nagua ndekuei suchi yii ka jinokuechi. 8Te nuu ja tu ni jaka ña jitoꞌi ja vi tnandaꞌa de jin, chi tu junkuaan ini ña de jin, te kuandetu de ja vi ndatniuyaꞌu ja jaꞌi, te vi ndatau ña jin. Te ja siun ni skexiko ña de jin guaa ma kuu ja xiko ña de nuu ñayiu inka ñuu. 9Su nuu ja kuñaꞌa de jin ja kondeka ña seyii de, te kuini ja koto ña de jin na kuinio sesiꞌi maa de. 10Te nuu ja kuaka tnaꞌa maa de jin inka ñasiꞌi, te ma kuu ja nuneꞌe de nuu ñaꞌa xtnañuꞌu yun ja kaa ña ni saꞌun kuiꞌnu ña, te ma skexiko ña de, chi kokuu ñasiꞌi ni ña de. 11Su nuu ja tu jiñaꞌa de ndi uni yaꞌa nuu ña, te kuu ndee uun ña suaꞌa ni, te ma vi ndatniuyaꞌu ja jaꞌa ña.

Ley siki ñayiu ka jaꞌni ndiyi vi ja ka xtuji tnaꞌi

12’Na ñayiu xtuji inka ñayiu te jaꞌni ñai, te na kuu mai. 13Su nuu ja masu ka ñukuun ini de ja xtuji ña de, chi maa rin ja kuu rin Dios ni jandetu ja kuu ñayiu yun, te kunu yuꞌu tee jaꞌni ndiyi yun, kiꞌin de in ñuu nuu xneꞌe maa rin ja tayuꞌu nuu de. 14Su nuu ja ndee in ñayiu ni ndakani kueꞌe ini siki tnaꞌa kuikin, te kaꞌni ñai nuu tu nee ini tnaꞌi, te visi ndee nuu altar rin ndukui ja tayuꞌu nui, te vi xtajioo ron jin ja na kui.

15’Te na in xtuji tatai axi nanai, te na kui.

16’Te na in suꞌu in ñayiu ja xiko ñai axi vi kuni ja nevaꞌa ñai nuu ndaꞌi, te na kui.

17’Te suni saa ni na in xtau tniaꞌa tatai axi nanai, te na kui.

18’Te nuu ka jaxin tnaꞌa uu ñayiu, nuu ja in xtuji ña jin inka, nuu kuun ña yuu axi kani ña jin jiki, te tu ni jiꞌi, su ni jinkaui nuu jito, 19te nuu ja ni ndakoo ñayiu ni tuji yun, te jiondita mai axi tui in yutnu, te tu na kuechi kotavi ñayiu ni xtuji ña yun, su tniuyaꞌui tatna vi yaꞌu kiuu ja ni skunaa ñayiu ni tuji yun.

20’Te nuu ja na in ñayiu xtuji in tee axi in ñaꞌa ja jinokuechi nuu de jin in yutnu, te kuu ñayiu yun nuu ndaꞌa de, te tniuyaꞌu de ja jaꞌa jakueꞌe yun. 21Su nuu ja teku ni in axi uu kiuu, te ma tnaꞌa ka de tnundoꞌo, chi kuenta maa de kuu ñayiu jinokuechi yun.

22’Te nuu ja uu teyii ka jaxin tnaꞌa, te vi xtuji de in ñaꞌa ñuꞌu lulu, te xnuu ña lulu ña, su masu kaꞌu kuu ja kuu ña, te tnaa tee xiin kuechi yun xuꞌun na kuaꞌa kakan yii ña nuu tee ka jaꞌnde kuechi, te tniuyaꞌu de nasaa vi kaꞌan maa tee ka jaꞌnde kuechi yun. 23Su nuu na koo ka tnundoꞌo siki ña, te na kuu ña, te suni kuu tee ni xtuji ña yun. 24Te nuu ja xtuji de nduchi nuu ña, te vi ndaxtuji nduchi nuu de. Te nuu ja tau de noꞌo ña, te suni vi ndatau noꞌo de. Te nuu ja xtuji de ndaꞌa ña axi siꞌin ña, te suni saa ni vi ndaxtuji ña jin de. 25Te nuu ja teñuꞌu ña de, te vi ndateñuꞌu ña jin maa de. Te nuu ja xtuji ña de, te vi ndaxtuji ña jin maa de. Te nuu ja kani ña de, te vi ndakani ña jin maa de.

26’Te nuu ja ndee in ñayiu xtuji nduchi nuu tee jinokuechi nui axi ñaꞌa jinokuechi nui, te tivi nduchi nuu ñayiu yun, te kuini ja siaa uun ña kiꞌin ja jaꞌa nduchi nui yun. 27Te nuu ja kani ñai te kana noꞌo in tee axi in ñaꞌa ja jinokuechi nui, te suni siaa uun ña ja kiꞌin ja jaꞌa noꞌi yun.

28’Te nuu ja in isndiki kachiꞌi ña jin in teyii axi in ñasiꞌi, te na kaꞌni ña ti, te vi ndakaꞌni maa kiti yun jin yuu, te ma vi kaa ñayiu kuñu ti, su ma kotavi kuechi jitoꞌo ti. 29Su nuu ja saa xeen maa isndiki yun ja kachiꞌi ña ti jin ñayiu, te na kaꞌni ña ti jin in teyii axi in ñasiꞌi, te vi kaꞌni ti jin yuu. Te suni saa ni vi kaꞌni jitoꞌo ti nuu ja ja jini de, su tu ni tavaꞌa de ti. 30Su nuu ja ka jikan in yaꞌu ja ma vi kaꞌni ña jin de, te na tniuyaꞌu de nagua ja na koteku de. 31Te in ni ley yaꞌa vi kuantniuu ron nuu kachiꞌi ña in isndiki jin seyii ñayiu axi sesiꞌi. 32Te nuu ja kachiꞌi ña in isndiki jin in teyii axi ñasiꞌi ja jinokuechi, te vi kaꞌni ti jin yuu, te tniuyaꞌu jitoꞌo kiti yun oko uxi xuꞌun kaa kuu plata nuu jitoꞌo tee axi ñaꞌa jinokuechi yun.

33’Te nuu ja ndee in ñayiu june in poso axi jate in poso, te tu jasi yuꞌu poso yun, te yun kanakau in isndiki axi in mentu, 34te jitoꞌo poso yun tniuyaꞌu de nagua ndee ti nuu maa jitoꞌo kiti yun, te kendoo maa de jin kiti ni jiꞌi yun.

35’Te nuu ja isndiki in ñayiu kachiꞌi ña jin isndiki inka ñayiu, te kaꞌni ña ti, nuu saa te vi xiko kiti teku yun, te vi ndakaꞌnde sagua sagua xuꞌun ja jaꞌa ti, te suni vi ndakaꞌnde kuñu kiti ni jiꞌi yun. 36Su nuu ja ja jini jitoꞌo ti ja saa kiti kuu maa ti ja kachiꞌi tnaꞌa ti, te tu tavaꞌa de ti, nuu saa te ndatniuyaꞌu de in isndiki teku ja jaꞌa kiti ni jiꞌi yun, te kendoo maa de jin kiti ni jiꞌi yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index