Search form

Éxodo 21:18

18’Te nuu ka jaxin tnaꞌa uu ñayiu, nuu ja in xtuji ña jin inka, nuu kuun ña yuu axi kani ña jin jiki, te tu ni jiꞌi, su ni jinkaui nuu jito,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index