Search form

Éxodo 21:22

22’Te nuu ja uu teyii ka jaxin tnaꞌa, te vi xtuji de in ñaꞌa ñuꞌu lulu, te xnuu ña lulu ña, su masu kaꞌu kuu ja kuu ña, te tnaa tee xiin kuechi yun xuꞌun na kuaꞌa kakan yii ña nuu tee ka jaꞌnde kuechi, te tniuyaꞌu de nasaa vi kaꞌan maa tee ka jaꞌnde kuechi yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index