Search form

Éxodo 21:29

29Su nuu ja saa xeen maa isndiki yun ja kachiꞌi ña ti jin ñayiu, te na kaꞌni ña ti jin in teyii axi in ñasiꞌi, te vi kaꞌni ti jin yuu. Te suni saa ni vi kaꞌni jitoꞌo ti nuu ja ja jini de, su tu ni tavaꞌa de ti.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index