Search form

Éxodo 22

Ley naxa nukuꞌun yaꞌu ja nevaꞌa inka ñayiu

1’Te nuu in ñayiu suꞌu in isndiki axi in ndikachi, te jaꞌni ti axi xikoi ti, te kuini ja ndatniuyaꞌui uꞌun isndiki ja jaꞌa kiti ni suꞌi yun, te kuun ndikachi ja jaꞌa in ndikachi yun.

2’Su nuu ja in kuiꞌna vi nukuꞌun ja suꞌu in veꞌe, te vi xtuji ña jin te na kuu, nuu saa te tu na kuechi kotavi ñayiu ni jaꞌni ña yun. 3Su nuu ja tnoꞌo nduu vi kaꞌni kuiꞌna yun, te tavi kuechi ñayiu ni jaꞌni ña yun. Te kuiꞌna yun chi kuini ja ndatniuyaꞌu na kuaꞌa ndee ja ni suꞌu. Su nuu ja tu nagua nevaꞌa ja ndatniuyaꞌu, te kuyaꞌu maa nagua ja nukuꞌun yaꞌu ja ni suꞌu yun.

4’Te nuu ja vi nukuꞌun kiti ni suꞌu de yun ja nevaꞌa teku ni de ti, a kuu isndiki, a mentu, axi ndikachi, te na ndatniuyaꞌu de kuaꞌa uu jichi.

5’Te nuu ja ndee in ñayiu skai kiti nuu jitui axi nuu oo tnu uvai, te siai kiti kiꞌinkuei ti nuu jitu inka ñayiu, te ndatniuyaꞌui nuu ñayiu yun jin jaguaꞌa ka ja kee nuu jitui axi tnu uva guaꞌa ka ja nevaꞌi.

6’Te nuu ka skaka ñayiu ñuꞌu ja ka teñuꞌi tnu iñu, te jika ñuꞌu yun, te kai nuu kaa triu axi nuu ja nduei tutu triu yun, axi nuu ka oo yutnu, te ñayiu ni skaka ñuꞌu yun kuini ja ndatniuyaꞌui ndiꞌi jakueꞌe ni saꞌa ñuꞌu yun.

7’Te nuu ja ndee in ñayiu xndoi xuꞌin axi ndatniuu nevaꞌi ja na koo vaꞌa veꞌe tnaꞌi, te na vi suꞌu veꞌe yun, te nuu ja vi ndaniꞌi ña jin kuiꞌna yun, te ndatniuyaꞌu kuaꞌa uu jichi. 8Su nuu ja ma vi ndaniꞌi ña jin kuiꞌna yun, te kiꞌin tee xiin veꞌe yun nuu tee ka jaꞌnde kuechi, nagua ja vi skuaꞌa de a tu ni suꞌu ndija de ndatniuu inka tee yun.

9’Te ndiꞌi nuu ka xndaꞌu tnaꞌa ñayiu nuu ka kaꞌin ja isndiki san kuu ti axi mentu san kuu ti, a ndikachi san kuu ti, a saꞌun san kuu, axi nani guaa kuu ja xndoñuꞌi ja kaꞌin ja kuentai kuu, te ndi ndui kiꞌinkuei nuu tee ka jaꞌnde kuechi, te na in vi kaꞌan de ja oo kuechi, te ndatniuyaꞌui kuaꞌa uu jichi.

10’Te nuu ja ndee in ñayiu ni jiñaꞌa nuu nuu in tnaꞌi in mentu axi in isndiki, a in ndikachi axi nani kuu kiti ja kokotoi ti, te nuu na kuu ti, axi tuji ti, a ndoñuꞌu ti, te tu na in ni jini, 11te kee yuꞌu maa tnaꞌa tee xiin kiti yun jin nuu maa Jitoꞌo ja tu ni suꞌu de kiti tnaꞌa de. Te kuantaꞌu jitoꞌo kiti yun tnoꞌo ni kee yuꞌu de, te ma ndatniuyaꞌu de ti. 12Su nuu ja ni jini de ja ni ka suꞌu ti, te ndatniuyaꞌu de ti. 13Te nuu ja ni skuechi ña in kiti xeen jin ti, te na ndaxneꞌe de ti nuu tnaꞌa de. Saa te ma ndatniuyaꞌu de ti. 14Su nuu ja ndee in ñayiu kinuu in kiti nuu in tnaꞌi, te tuji ti axi kuu ti, te tu na jitoꞌo ti oo, nuu saa te ndatniuyaꞌu ñayiu ni kinuu kiti yun. 15Su nuu ja vi oo maa jitoꞌo kiti yun, te ma ndatniuyaꞌu ñayiu ni kinuu kiti yun. Te nuu ja kiꞌin de xuꞌun ja jaꞌa ti, te maa ni yaꞌu ti yun kiꞌin de.

Ndee saa ka tnoꞌo ja tatnuni ia Dios

16’Te nuu ja ndee in teyii xndaꞌu ña jin in suchi siꞌi ndutu ja tu ndita ndaꞌui ja tnandaꞌi, te na kusun de jin, te kuini ja tniuyaꞌu de nuu tatai nagua yaꞌu ja oo, te kuaka tnaꞌa de jin. 17Su nuu ja tu kuini tatai ja kuñaꞌa ña de jin, te tniuyaꞌu tee yun nagua kuaꞌa ka ndee suchi siꞌi ndutu.

18’Te ma vi kuandetu ron ja vi koteku ni in ñasiꞌi tasi.

19’Te nani kuu ñayiu ja saꞌa kuechi ñuyiu jin kiti, te na kui.

20’Te na ñayiu soko nuu inka chuꞌchi, nuu tniuu ja sokoi maintnoꞌo nuu Jitoꞌo, te na kui.

21’Ma vi saꞌa ndevaꞌa ron ñayiu inka ñuu, ni ma vi xndoꞌo ron jin, chi ni ka ojika ndaꞌu maa ron ñuu Egipto.

22’Ni ma vi kuñaꞌa ron tnoꞌo suchi ini nuu ni in ñaꞌa ni ka ndondaꞌu, ni laꞌu kueli. 23Chi nuu ja vi kuñaꞌa ron tnoꞌo suchi ini, te vi kana jai nuu rin, te vi jandaa kaꞌan rin ja konini rin tnoꞌo ka kanai. 24Nuu saa te kiti ini ndevaꞌa rin nuu ron, te kaꞌni ña rin jin yuchi kani, te vi ndondaꞌu ñasiꞌi ron vi seꞌe ron.

25’Te nuu ja ka jiñaꞌa nuu ron xuꞌun nuu ñayiu ñuu rin ja ka kundaꞌu ka oo jin ron, te ma vi saꞌa ron jin nagua ka saꞌa ñayiu ka saja nuu xuꞌun, ni ma vi tnoꞌo ron jin seꞌe xuꞌun ron. 26Te nuu ja ka xndoo ñayiu yun saꞌuin ja ka jakin ndei, te vi ndakuñaꞌa saꞌuin yun nuu makee nikandii, 27chi maintnoꞌo saꞌun yun kuu ja nevaꞌi ja kondii, te tu nagua kondii nuu kusuin. Te nuu na kaꞌan kuechi nuu maa rin, te konini rin tnoꞌo kaꞌin, chi ia ndaꞌu ini kuu rin.

28’Te ma vi kaneꞌe saꞌun ron siki ia Dios, ni ma vi xtau tniaꞌa ron tee tatnuni nuu ñuu ron.

29’Te ma vi kokuu kuee ron ja vi soko ron nuu rin ndiꞌi ja kee nuu ñundeꞌi ron vi kiti vixin ron.

’Te vi taa ron nuu rin seyii xtnañuꞌu ron. 30Te suni vi taa ron nuu rin seꞌe xtnañuꞌu isndiki ron vi seꞌe xtnañuꞌu ndikachi ron. Te uja kiuu guaa koo ti jin nana ti, te kiuu kuu una ja ni kaku ti, te vi soko ron ti nuu rin.

31’Te vi kokuu ron ñayiu vii nuu maa rin. Te ma vi kaa ron kuñu kiti ja ni skuechi ña kiti xeen nuu yuku, chi vi kuñaꞌa kuñu yun na vi kaa tiꞌina.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index