Search form

Éxodo 22:14

14Su nuu ja ndee in ñayiu kinuu in kiti nuu in tnaꞌi, te tuji ti axi kuu ti, te tu na jitoꞌo ti oo, nuu saa te ndatniuyaꞌu ñayiu ni kinuu kiti yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index