Search form

Éxodo 22:2

2’Su nuu ja in kuiꞌna vi nukuꞌun ja suꞌu in veꞌe, te vi xtuji ña jin te na kuu, nuu saa te tu na kuechi kotavi ñayiu ni jaꞌni ña yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index