Search form

Éxodo 22:3

3Su nuu ja tnoꞌo nduu vi kaꞌni kuiꞌna yun, te tavi kuechi ñayiu ni jaꞌni ña yun. Te kuiꞌna yun chi kuini ja ndatniuyaꞌu na kuaꞌa ndee ja ni suꞌu. Su nuu ja tu nagua nevaꞌa ja ndatniuyaꞌu, te kuyaꞌu maa nagua ja nukuꞌun yaꞌu ja ni suꞌu yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index