Search form

Éxodo 22:7

7’Te nuu ja ndee in ñayiu xndoi xuꞌin axi ndatniuu nevaꞌi ja na koo vaꞌa veꞌe tnaꞌi, te na vi suꞌu veꞌe yun, te nuu ja vi ndaniꞌi ña jin kuiꞌna yun, te ndatniuyaꞌu kuaꞌa uu jichi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index