Search form

Éxodo 23

Ley naxa saꞌa ndao

1’Ma kaꞌan ron tnoꞌo tnoꞌo siki inka ñayiu. Ma chituu ron ñayiu kueꞌe ndevaꞌa ja kokuu ron in testiu tnoꞌo.

2’Te ma kondikin ron ñayiu kuaꞌa ja saꞌa ron jakueꞌe. Te nuu ka kana ña ja ndakani ron nuu kundaa in kuechi, ma kondikin ron nagua ka kaꞌan ñayiu kuaꞌa. Ma kaꞌan ron tnoꞌo tnoꞌo ja masu ndaa kuu. 3Te ni ma chituu ron ñayiu ndaꞌu nuu kaꞌan kuechi nuu ja masu ndaa kuu.

4’Te nuu ja ndaniꞌi ron in isndiki axi in mentu tee ka nee uꞌu tnaꞌa jin ron ja ni ndoñuꞌu ti, te kuaꞌan manusiaꞌa ti nuu de. 5Te nuu ja ni jini ron ja ni ndonso mentu tee kaꞌan uꞌu ña jin ron ja vee ndevaꞌa ndiso ti, te ma kondiaꞌa ron de suaꞌa ni, chi chituu de vi ndoneꞌe ron ti.

6’Te ma kaꞌan tnoꞌo ron siki ñayiu ndaꞌu nuu ndanduku niꞌnui yika kuechi.

7’Kujioo te ma koo ron nuu tee netniuu nuu kaꞌan ron tnoꞌo tnoꞌo. Te ma saꞌa ron ja kuu ñayiu tu na kuechi ni ñayiu ndaa, chi ma kaꞌan ruꞌun ja tu na kuechi ñayiu saꞌa jakueꞌe.

8’Te ma kuantaꞌu ron nagua ka skutaꞌu ña ñayiu, chi ja skutaꞌu yun jasi nuu ñayiu ja kaꞌan tnoꞌi, te tu kee ndaa tnoꞌo kaꞌan ñayiu ndaa.

9’Ma saꞌa ndevaꞌa ron ñayiu inka ñuu, chi ja ni ka ojika ndaꞌu maa ron ñuu Egipto, te ja ka jini ron naxa ka ndoꞌo ron ja vi koo ron inka ñuu.

Ley kiuu vi kuia ja ndatatu

10’Vi kutu iñu kuia, te vi ndaxtutu ron ja kee nuu ñundeꞌi ron. 11Su kuia kuu uja, te ma vi kutu ron. Vi xndendoo ñuꞌu ron na ndatatu, te nagua kee suaꞌa ni, te na vi ndaxtutu ñayiu ka kundaꞌu ñuu ron ja vi kai. Te nagua ka xndendoi, te na vi kaa kiti yuku. Te suni saa ni vi saꞌa ron jin tnu uva ron vi tnu olivo ron.

12’Vi satniuu iñu kiuu, su kiuu kuu uja, te vi ndatatu ron, nagua ja na vi ndatatu isndiki ron vi mentu ron, te suni na vi ndatatu nunuu ñayiu ka jinokuechi nuu ron vi ñayiu inka ñuu ja vi nduu ndakui joo.

13’Te vi tavaꞌa ndiꞌi tnoꞌo ja ni kaꞌan rin yaꞌa. Te ma vi ndakakuneꞌe ron sivi inka chuꞌchi, ni ma vi kokaꞌan saꞌun ron sivi.

Uni viko naꞌnu koo nuu kuia

14’Uni jichi vi kosaꞌa ron viko nuu rin ja kuia. 15Vi saꞌa ron viko xtaa vixin ja tu na levadura yiꞌi yoo ka xnani ron Abib, chi yoo yun ni ndekuei ron Egipto. Te vi saꞌa ron nagua ja ni tatnuni rin: uja kiuu vi kaa ron xtaa vixin ja tu na levadura yiꞌi. Te ndiꞌi ron vi kindaꞌa ja vi soko ron nuu rin.

16’Te suni vi saꞌa ron inka viko kiuu ka ndaxtutu ron jaxtnañuꞌu ja kee nuu ñundeꞌi ka jitu ron. Te viko kuu uni kuu nuu ka ndaxtutu ron ndiꞌi ja kee nuu ñundeꞌi ron xini kuia.

17’Te ndiꞌi teyii kiꞌinkuei nuu maa rin ja kuu rin Jeovaa vi Jitoꞌo uni jichi ja kuia.

18’Te nuu ka soko ron kiti nuu rin, ma vi xnitnaꞌa ron niñi ti jin xtaa vixin ja yiꞌi levadura ja ka soko ron nuu rin, te ni ma vi xndendoo ron xeꞌen ti ja kokuu ndee inka kiuu.

19’Te vi kindaꞌa ron jaguaꞌa ka jaxtnañuꞌu ja kee nuu ñundeꞌi ron kiꞌinkuei ron veꞌe Jitoꞌo Dios ron. Te ma vi chioꞌo ron litu jin xikui nana ti.

Koto ña ia Dios jin ñayiu Israel nuu ichi kiꞌinkuei

20’Vi kondiaꞌa ja yaꞌa tetniuu rin in ia jinokuechi nuu rin ja koxnoꞌo ya nuu ron, te tavaꞌa ña ya nuu ichi kiꞌinkuei ron, te junsiaꞌa ña ya ndee nuu ni savaꞌa maa rin ja vi koo ron. 21Vi kuantnoꞌo nuu ya, te vi konini tnoꞌo kaꞌan ya, te ma vi kokusoꞌo ron nuu ya, chi nuu tniuu maa rin kuaꞌan ya, te ma kuakaꞌnu ini ya jakueꞌe ka saꞌa ron. 22Su nuu ja vi kuantnoꞌo ndija ron tnoꞌo kaꞌan ya, te vi saꞌa ron ndiꞌi nagua tatnuni rin, nuu ja saa, te vi konee uꞌu tnaꞌa maa rin jin ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin ron, te koo rin siki ñayiu ka ndakoo siki ron. 23Chi ia jinokuechi nuu rin koxnoꞌo nuu ron kiꞌinkuei ron, te junchiꞌi ña ya ñuu ñayiu amorreo vi ñayiu heteo vi ñayiu ferezeo vi ñayiu cananeo vi ñayiu heveo vi ñayiu jebuseo. Ñuu yaꞌa ka kuu ja xnaa ndiꞌi rin. 24Te ma vi chiñuꞌu ron chuꞌchi ñayiu ñuu yun, ni ma vi kunukuechi ron nagua ka saꞌa maa ñayiu yun, chi suaꞌa vi skuechi ron chuꞌchi yun, te vi taꞌu ndiꞌi ron yuu ii ja ka oo yun. 25Su vi chiñuꞌu ña jin maa rin ja kuu rin Jitoꞌo Dios ron, te saꞌa vii saꞌa vaꞌa rin xtaa vixin ron vi ndute ka jiꞌi ron.

’Te xtajioo rin ndiꞌi nuu kueꞌe neꞌu ron. 26Te ma vi koo ni in ñaꞌa ka nuu lulu ñuu ron, ni ñaꞌa ja ma kuu vi koo seꞌe, te saꞌa rin ja vi konaꞌa ron nuu ñuyiu.

27’Te saꞌa rin ja vi yuꞌu ndevaꞌa ña ñayiu yun jin ron, te vi kunu nuu ini ñayiu ndiꞌi ñuu nuu jinokuei ron, te vi kunu yuꞌu ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin ron kiꞌinkuei. 28Te tetniuu rin timii naꞌnu vi koxnoꞌo ti nuu ron, nagua ja vi skunu ti ñayiu heveo vi ñayiu cananeo vi ñayiu heteo nuu kuaꞌankuei ron. 29Su ma skunu rin ndiꞌi ñayiu yun nuu ron invaa ni kuia, nagua ja ma kendoo maintnoꞌo ñuꞌu yun, te vi kaya kiti xeen, te vi ndakoo ti siki ron. 30Chi ndijoo ndijoo skunu rin jin nuu ron, guaa ndee na vi kaya ron, te vi kakuiko ron ñuꞌu yun ja vi jinkoo ron. 31Te kondiaꞌa maa rin ndenu vi kuneꞌu ñuꞌu ron, ndee mar kuaꞌa, te jinkituu ndee mar ñayiu filisteo, te ndee ñuꞌu teꞌa te kenta ndee yute Éufrates. Te xndendoo rin ñayiu ka oo ñuu yun nuu ndaꞌa maa ron, te vi skunu maa ron jin na kiꞌinkuei nuu ron.

32’Te ma vi saꞌa ron ni in tratu jin ñayiu yun, te ni jin chuꞌchi ka nevaꞌi. 33Te ma vi kuandetu ron ja vi koi ñuu ron nagua ja ma vi skaꞌan ñai ja vi chiñuꞌu ron chuꞌchi, te vi saꞌi ja junkuei ron jin yika kuechi nuu rin, te jin yun kokuu ja vi jinaa ron ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index