Search form

Éxodo 23:18

18’Te nuu ka soko ron kiti nuu rin, ma vi xnitnaꞌa ron niñi ti jin xtaa vixin ja yiꞌi levadura ja ka soko ron nuu rin, te ni ma vi xndendoo ron xeꞌen ti ja kokuu ndee inka kiuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index