Search form

Éxodo 24

Ni ka jantaꞌu ñayiu Israel tratu ni saꞌa ia Dios

1Yun te jiñaꞌa ia Dios nuu Moisés:

―Makakuei nuu yuku nuu oo maa rin ja kuu rin Jitoꞌo Dios ron, maa ron vi Aarón vi nduu seyii de, Nadab vi Abiú, jin uni xiko uxi tee ka kuu nijaꞌnu nuu ñayiu Israel, te jika ni vi koo de, te vi chiñuꞌu ña de jin rin. 2Su maintnoꞌo maa ron Moisés, guaa kuu ja kitnaꞌa ña ron jin rin, te ndia tee yun, chi ma kuu vi kitnaꞌa ña de, te ni ñayiu ñuu, ma kuu ja kakuei ron jin nuu yuku yaꞌa ―jiñaꞌa ya.

3Yun te ni jaꞌan Moisés nuu ka oo ñayiu ñuu, te ni ndakani de ndiꞌi tnoꞌo ni kaꞌan Jitoꞌo vi ndiꞌi tnoꞌo ni tatnuni ya. Te ndiꞌi ñayiu ñuu ni ka kaꞌan invaa ni tnoꞌo, te ka jiñaꞌi:

―Vi saꞌo ndiꞌi tnoꞌo nagua ni kaꞌan Jitoꞌo ―ka jiñaꞌi.

4Te ni tee Moisés ndiꞌi tnoꞌo ni kaꞌan Jitoꞌo. Te neꞌe ni ndakoo Moisés inka kiuu, te ni saꞌa de in altar jaꞌa yuku yun, te ni jani de uxi uu kava ja ka kuu na kuinio uxi uu tatatnoꞌo Israel. 5Yun te ni tetniuu de sava suchi kuechi Israel, nagua ja vi sokoi isndiki nuu Jitoꞌo ja kuu kiti ja vi teñuꞌi nuu ya, vi kiti vi sokoi ja vi ndumani ñayiu ñuu jin Dios. 6Te ni kiꞌin Moisés sagua niñi ti, te ni tnaa de nuu koꞌo, te sagua ka niñi ti yun ni joso de nuu altar. 7Yun te ni tnii de liuru nuu yoso tratu ni saꞌa ia Dios jin ñayiu, te ni kaꞌu de jin nuu ñayiu ñuu, te ka jiñaꞌi:

―Vi kuantnoꞌo te vi saꞌo ndiꞌi nagua ni kaꞌan Jitoꞌo ―ka jiñaꞌi.

8Yun te ni kiꞌin Moisés niñi yun, te ni joso de siki ñayiu ñuu, te jiñaꞌa de:

―Niñi yaꞌa kuu ja saꞌa kutu tratu ja ni saꞌa Jitoꞌo jin in in ni. Te jin yaꞌa kukutu ndiꞌi tnoꞌo yaꞌa ―jiñaꞌa de.

9Te ni kakuei Moisés jin Aarón vi Nadab vi Abiú jin uni xiko uxi tee ka kuu nijaꞌnu nuu ñayiu Israel. 10Te yun ni ka jini de ia Dios ñayiu Israel. Te chii jaꞌa ya oo in ja na kaa nuu ni ka sama jin yuu yeyeꞌe ja nani zafiro, te vi ndijin ñuñuꞌu na kuinio andivi nuu ndii vivii. 11Su visi ni ka jini tee ka kuu nijaꞌnu nuu ñayiu Israel ia Dios, su tu ni jaꞌni ña ya jin de, te ni ka jaa ni ka jiꞌi de.

12Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Makaa yuku nuu oo rin yaꞌa, te yun kondetu ron, te na taa rin yuu jite nuu ni tee rin ley vi tnoꞌo ja tatnuni rin, nuu kaxtnoꞌo naxa vi koo naxa vi kaka ron ―jiñaꞌa ya.

13Te ni kekuei Moisés jin Josué, tee chituu ña jin de, te ni kakuei de nuu yuku maa ia Dios. 14Su jiñaꞌa de nuu tee ka kuu nijaꞌnu yun:

―Vi kondetu ña ni yaꞌa ndee na vi ndajiokuiin san nuu ka oo ni. Te yaꞌa vi xndoo san Aarón vi Hur ja vi ndoo de jin ni. Te nuu ja ndee ni tnaꞌa in tnundoꞌo, te kuaꞌankuei ni nuu de ―jiñaꞌa de.

15Yun te ni kaa ka Moisés nuu yuku yun, te ni chisaꞌu ña in viko nii nuu yuku yun. 16Te jayeꞌe tajan Jitoꞌo ni jinkoo siki yuku Sinaí. Te iñu kiuu ni chisaꞌu ña viko, su kiuu kuu uja, te ni kana ña ia Dios jin Moisés ndee maꞌñu viko yun. 17Te jayeꞌe tajan Jitoꞌo kaa na kaa ñuꞌu ja teñuꞌu ña ndee nuu sukun ka xtuu yuku yun jin nuu ñayiu Israel. 18Te ni kiuu Moisés maꞌñu viko yun, te ni kaa de ndee nuu yuku, te yun ni oo de uu xiko nduu vi uu xiko jakuaa nuu yuku yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index