Search form

Éxodo 24:11

11Su visi ni ka jini tee ka kuu nijaꞌnu nuu ñayiu Israel ia Dios, su tu ni jaꞌni ña ya jin de, te ni ka jaa ni ka jiꞌi de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index