Search form

Éxodo 24:14

14Su jiñaꞌa de nuu tee ka kuu nijaꞌnu yun:

―Vi kondetu ña ni yaꞌa ndee na vi ndajiokuiin san nuu ka oo ni. Te yaꞌa vi xndoo san Aarón vi Hur ja vi ndoo de jin ni. Te nuu ja ndee ni tnaꞌa in tnundoꞌo, te kuaꞌankuei ni nuu de ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index