Search form

Éxodo 25:15

15Te saa ni vi kiꞌi maa yutnu nuu kaa tikute jatnu yun, te ma vi keneꞌe ron tnu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index