Search form

Éxodo 25:28

28Te yutnu ja vi kiꞌi yun saꞌa ron jin yutnu acacia. Te ndachisaꞌu ron jin oro, te jin yutnu yun vi kondiso ron mesa yun kiꞌinkuei ron.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index