Search form

Éxodo 25:29

29Te suni jin oro ninoꞌo saꞌa ron koꞌo vi tikasin, te suni tindoꞌo vi tasa nuu kuꞌun vinu ja ka soko ñayiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index