Search form

Éxodo 3:2

2Te yun ni skuni ña ia jinokuechi nuu Jitoꞌo Dios jin maꞌñu sagua yaa ñuꞌu ja jaꞌnu jaꞌnu nuu in tnu iñu ndoko. Te ni jini Moisés ja jaꞌnu ñuꞌu nuu tnu, su tu kai tnu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index