Search form

Éxodo 3:21

21Te saꞌa rin ja vi kaꞌan vaꞌa ña ñayiu Egipto yun jin ñayiu Israel, nagua ja nuu ndekuei ron ñuu Egipto yun, te ma ndekuei ron jin ndaꞌa uun ron.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index