Search form

Éxodo 4

Ni niꞌi Moisés jakaꞌnu ia Dios ja saꞌa de tniuu naꞌnu

1Yun te jiñaꞌa Moisés nuu ia Dios:

―Te ¿naxa saꞌa san nuu ma vi kandija ña de, ni ma vi konini de tnoꞌo kaꞌan san? Te vi kachi de: “Chia xndaꞌu ña ni ja ni kenta Jitoꞌo Dios nuu ni” ―jiñaꞌa de.

2Te jiñaꞌa Jitoꞌo:

―¿Nagua kuu ja nee ron jian?

Te jiñaꞌa de:

―In yutnu tuu san jika san kuu.

3Te jiñaꞌa ya:

―Skunta tnu nuu ñuꞌu jian.

Te ni skunta de tnu, te ni nduu tnu in koo, te ni jino Moisés nuu ti, chi ni yuꞌu de ti. 4Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Ndakakuiko ichi ndoꞌo ti.

Te ni ndakakuiko de ti, te ni nduu ti in yutnu nuu ndaꞌa de.

5Te jiñaꞌa ya:

―Jin jakaꞌnu yaꞌa, te vi kandija ña de ja ni kenta Jitoꞌo Dios nuu ron, ia ka chiñuꞌu tata ron, Dios ni ka ochiñuꞌu ndi Abraham vi Isaac vi Jacob.

6Te jiñaꞌa ka Jitoꞌo:

―Vitna te chiꞌi ndaꞌa ron ndika ron.

Te ni chiꞌi de ndaꞌa de ndika de, te nuu ni ndeneꞌe de, te vi ninii ndaꞌa de ni chitu ña ndiꞌyi, te ni nduyaa na kuinio yuaꞌa.

7Te jiñaꞌa ya:

―Ndachiꞌi tuku ndaꞌa ron ndika ron.

Te ni ndachiꞌi de ndika de, te nuu ni ndeneꞌe de, te ja ni nduvaꞌa nagua oo sava ka yiki kuñu de.

8Te jiñaꞌa ya:

―Nuu ja ma vi kandija ñai, ni ma vi kuantnoꞌi tniuu kaꞌnu ja saꞌa xtnañuꞌu ron, te vi kandijai ja kuu uu. 9Te nuu ja vini saa, te tu ka kandijai jin uu tniuu naꞌnu ja saꞌa ron yaꞌa, ni tu ka nini tnoꞌo kaꞌan ron, nuu saa te kiꞌin ndute yute Nilo, te siagua ron de nuu ñuꞌu, te nuu jino ndute yun nuu ñuꞌu, te nduu de niñi ―jiñaꞌa ya.

10Yun te jiñaꞌa Moisés nuu Jitoꞌo:

―Jitoꞌo san, tu kuu niꞌi guaꞌa san tnoꞌo kaꞌan san, ni ndee ama ka, te ni vitna ja kaꞌan ni jin tee jinokuechi nuu ni, chi kuekuee niꞌi san tnoꞌo kaꞌan san, te tu tnaꞌnu yuꞌu san ja kaꞌan san ―jiñaꞌa de.

11Te jiñaꞌa Jitoꞌo:

―¿Te na in ni saꞌa yuꞌu ñayiu? Te maa rin kuu Jitoꞌo ja ni saꞌa ñayiu ka kuu ñiꞌi vi ñayiu soꞌo vi ñayiu kuꞌu nuu vi ñayiu inu ndijin nuu. 12Vitna te kuaꞌan te koo maa rin jin yuꞌu ron, te kaxtnoꞌo maa rin na tnoꞌo kaꞌan ron ―jiñaꞌa ya.

13Te ni kaꞌan ka Moisés, te jiñaꞌa de:

―Jitoꞌo san, jikantaꞌu san nuu ni ja tetniuu ni ndee inka ñayiu ―jiñaꞌa de.

14Yun te ni kiti ini Jitoꞌo nuu Moisés, te jiñaꞌa ya:

―¿Te a masu nevaꞌa ron ñani ron Aarón, tatatnoꞌo Leví? Te ja jini rin ja tee yun, chi guaꞌa ndevaꞌa kaꞌan de. Te kii de nditnaꞌa ña de jin ron, te kusii ndevaꞌa ini de nuu ndakuni ña de jin ron. 15Te kaꞌan ron nuu de, kaxtnoꞌo ndiꞌi ron na tnoꞌo kuu ja kaꞌan de, te koo maa rin jin ron nuu kaꞌan ron vi nuu kaꞌan de, te kaxtnoꞌo maa rin nagua kuu ja vi saꞌa ron. 16Te kaꞌan ron nuu Aarón na kuinio ja vi maa Dios kaꞌan jin de, te Aarón kaꞌan nuu tniuu ron jin ñayiu ñuu na tnoꞌo ja vi maa ron kaꞌan. 17Te kindaꞌa ron yutnu jian kiꞌin ron, chi jin yutnu jian saꞌa ron tniuu naꞌnu ―jiñaꞌa ya.

Ni ndajiokuiin Moisés kuanoꞌo de Egipto

18Yun te ni ndee Moisés te kuanoꞌo de, te ni ndajino de veꞌe tata xiso de Jetro, te jiñaꞌa de:

―Vitna te kuini san noꞌo san ñuu Egipto nuu ka oo tnaꞌa kuikin san, nagua ja kuni san a ka teku ni ―jiñaꞌa de.

Te jiñaꞌa tata xiso de:

―Kutaꞌu san, kuanoꞌo ni nuu saa, koto kuee ni, te saa kaꞌon ―jiñaꞌa de.

19Te nuu oo ii ka Moisés ñuu Madián, te jiñaꞌa Jitoꞌo:

―Ndajiokuiin kuanoꞌo ñuu Egipto, chi ja ni ka jiꞌi ndiꞌi tee ni ka onduku ndee ja vi kaꞌni ña jin ron ―jiñaꞌa ya.

20Yun te ni jaka Moisés ñasiꞌi de vi seꞌe de, te ni skaa de jin yata mentu, te ni ndajiokuiin de kuanoꞌo de Egipto. Te suni yindaꞌa de yutnu maa ia Dios. 21Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Nuu ndajino ron Egipto, te konaꞌa ron ja saꞌa ron nuu Faraón ndiꞌi tniuu naꞌnu ja ni taa rin nuu ron ja saꞌa ron. Su maa rin saꞌa ndee ini de, te ma kuandetu de ja ndekuei ñayiu ñuu rin. 22Te kuñaꞌa ron nuu Faraón: “Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo: Ñayiu Israel ka kuu na kuinio seꞌe xtnañuꞌu rin. 23Te ja ni kaꞌan rin ja kuandetu ron na kiꞌinkuei maa seꞌe rin ja vi chiñuꞌu ñai jin rin. Su ja siun tu kuini ron ja siaa ron jin kiꞌinkuei, yun kuu ja kaꞌni rin seꞌe xtnañuꞌu ron, kachi ya”, kuñaꞌa ron ―jiñaꞌa ya nuu Moisés.

24Te nuu ñuꞌu ichi Moisés kuaꞌan de, te ni jinokuei de in nuu vi ndoo de jakuaa yun. Te yun ni kenta Jitoꞌo, te ni kuini ya ja kaꞌni ña ya jin de. 25Yun te ni kiꞌin Séfora in yuchi ja ni kuvaꞌa jin yuu, te ni jaꞌnde ña nuu ii seyii luluu ña, te ni tetuu ña ñii yun siꞌin Moisés, te jiñaꞌa ña:

―Jandaa ndija ja in yii san ja ni jati niñi kuu ni ―jiñaꞌa ña.

26Saa te ni xndoo ña ya ja kuaꞌan Moisés. Te ni kaꞌan Séfora ja in yii ja ni jati niñi kuu de ja jaꞌa ja siun ni chitnuni ña seyii luluu ña.

27Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Aarón:

―Kuaꞌan ndee nuu ñuꞌu teꞌa yun manutnaꞌa ñani ron Moisés ―jiñaꞌa ya.

Te ni jaꞌan Aarón ndee yuku ia Dios, te yun ni nukuꞌun de ñani de Moisés. Te ni chitu de nuu ñani de. 28Yun te ni ndakani Moisés nuu ñani de Aarón ndiꞌi tnoꞌo ni tatnuni Jitoꞌo nuu de ja kaꞌan de vi tniuu naꞌnu ni skuiso siki ña ya ja saꞌa de. 29Yun te ni jaꞌankuei Moisés jin Aarón, ni ka ndatatutu de ndiꞌi tee ka kuu nijaꞌnu nuu ñayiu Israel. 30Te ni ndakani Aarón ndiꞌi tnoꞌo ni kaꞌan Jitoꞌo nuu ñani de Moisés. Te ni saꞌa de tniuu naꞌnu jin nuu ñayiu ñuu de.

31Te ni ka kandija ñayiu ñuu de nuu ni ka onini ja ndiꞌni Jitoꞌo ja jaꞌi, chi ni jini ya tnundoꞌo ka tnaꞌi. Yun te ni ka chindei xini, te ni ka chiñuꞌi ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index