Search form

Éxodo 4:11

11Te jiñaꞌa Jitoꞌo:

―¿Te na in ni saꞌa yuꞌu ñayiu? Te maa rin kuu Jitoꞌo ja ni saꞌa ñayiu ka kuu ñiꞌi vi ñayiu soꞌo vi ñayiu kuꞌu nuu vi ñayiu inu ndijin nuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index