Search form

Éxodo 4:14

14Yun te ni kiti ini Jitoꞌo nuu Moisés, te jiñaꞌa ya:

―¿Te a masu nevaꞌa ron ñani ron Aarón, tatatnoꞌo Leví? Te ja jini rin ja tee yun, chi guaꞌa ndevaꞌa kaꞌan de. Te kii de nditnaꞌa ña de jin ron, te kusii ndevaꞌa ini de nuu ndakuni ña de jin ron.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index