Search form

Éxodo 4:25

25Yun te ni kiꞌin Séfora in yuchi ja ni kuvaꞌa jin yuu, te ni jaꞌnde ña nuu ii seyii luluu ña, te ni tetuu ña ñii yun siꞌin Moisés, te jiñaꞌa ña:

―Jandaa ndija ja in yii san ja ni jati niñi kuu ni ―jiñaꞌa ña.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index