Search form

Éxodo 4:28

28Yun te ni ndakani Moisés nuu ñani de Aarón ndiꞌi tnoꞌo ni tatnuni Jitoꞌo nuu de ja kaꞌan de vi tniuu naꞌnu ni skuiso siki ña ya ja saꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index