Search form

Éxodo 4:31

31Te ni ka kandija ñayiu ñuu de nuu ni ka onini ja ndiꞌni Jitoꞌo ja jaꞌi, chi ni jini ya tnundoꞌo ka tnaꞌi. Yun te ni ka chindei xini, te ni ka chiñuꞌi ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index