Search form

Éxodo 5:16

16Ni tu ka taa ka de paja nuu san, te vini saa te ka tenini ña de ja vi saꞌa san adobe, te vaa nuu ja yun ni, te vi ka kuun ka kani ña de, te ñayiu ñuu maa ni guaa ka tavi kuechi ña jin san ―ka jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index