Search form

Éxodo 6:25

25Te Eleazar, seyii Aarón, ni jaka tnaꞌa de jin in ñaꞌa kuu sesiꞌi Futiel, te ni oo in seyii ña ni onani Finees. Tee yaꞌa ni ka okuu nijaꞌnu nuu ñayiu veꞌe Leví nakuu nakuu naxa ni ka oo maa ñayiu veꞌe de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index