Search form

Éxodo 7:5

5Saa te vi kuni ñayiu Egipto ja maa rin kuu Jitoꞌo, nuu vi kuni jakaꞌnu rin ja ndeneꞌe rin ñayiu Israel neꞌu maa ñayiu Egipto ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index