Search form

Éxodo 7:8

Yutnu nee Aarón ni nduu koo

8Ni kaꞌan Jitoꞌo nuu Moisés vi nuu Aarón, te jiñaꞌa ya:

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index