Search form

Éxodo 8

1te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Kuaꞌan nuu Faraón te kuñaꞌa ron: “Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo: Kuandetu na kiꞌinkuei ñayiu ñuu rin nagua ja na vi chiñuꞌu ñai. 2Su nuu ja ma kuandetu ron ja kiꞌinkuei, te tetniuu rin in kueꞌe ja vi ndiꞌi ñuu ron chitu jin likuara. 3Te yute yun vi taꞌu kuaꞌa likuara ja kakuei ti, te kiukuei ti ini veꞌe ron, ndee veꞌe nuu kixin ron vi ndee nuu jito ron, ndee veꞌe tee ka netniuu jin ron vi veꞌe ñayiu ñuu ron, ndee nuu jitnu xtaa vixin ron vi nuu ka saka yuchi ja ka saꞌa xtaa vixin ron. 4Te kakuei likuara yun ndee siki ron vi siki tee ka netniuu jin ron, siki ndiꞌi ñayiu ñuu ron”, kuñaꞌa ron ―jiñaꞌa ya.

5Te jiñaꞌa ka Jitoꞌo nuu Moisés:

―Kuñaꞌa nuu Aarón ja na skaa de ndaꞌa de jin yutnu de ichi nuu ka oo yute vi kañu ndute vi nuu ka ñuꞌu ndute, nagua ja na kanakuei likuara, te na chitu ti nii ñuu Egipto ―jiñaꞌa ya.

6Yun te ni skaa Aarón ndaꞌa de siki ndute ja ka ñuꞌu Egipto, te ni kanakuei likuara ja vi ni ka chitu ti nii ñuu Egipto. 7Te suni saa ni ni ka saꞌa tee tasi yun, chi jin tniuu tasi ja ka jini de yun ni ka saꞌa de ja ni kanakuei likuara siki nii ñuu Egipto. 8Yun te ni kana ña Faraón jin Moisés vi Aarón, te jiñaꞌa de:

―Vi ndakuatu ni nuu Jitoꞌo nagua ja na xtajioo ya likuara yaꞌa nuu san vi nuu ñayiu ñuu san, saa te kuandetu san ja kiꞌinkuei ñayiu ñuu ni, nagua ja vi sokoi kiti nuu Jitoꞌo ―jiñaꞌa de.

9Te jiñaꞌa Moisés nuu Faraón:

―Tanundaꞌa ni, kaꞌan ni joo, vi tata rey, na kiuu kuini ni ja ndakuatu san ja jaꞌa ni vi ja jaꞌa tee ka netniuu jin ni, vi ja jaꞌa ñayiu ñuu ni, nagua ja na vi kujioo likuara yun nuu ni vi nuu veꞌe ni, te maa ni ka yute Nilo na vi koo ti ―jiñaꞌa de.

10Te jiñaꞌa Faraón:

―Vi xtnee kuini san ―jiñaꞌa de.

Te jiñaꞌa Moisés:

―Saa na kokuu, nagua kaꞌan maa ni nuu saa, nagua ja kuni ni ja tu na inka Dios saꞌa nagua saꞌa Jitoꞌo Dios san. 11Te vi kujioo likuara yun nuu ni vi nuu veꞌe ni, nuu tee ka netniuu jin ni, vi nuu ñayiu ñuu ni, te maa ni ka yute Nilo vi koo ti ―jiñaꞌa de.

12Yun te ni ndekuei Moisés vi Aarón nuu oo Faraón. Yun te ni ndakuatu Moisés nuu Jitoꞌo ja na xtajioo ya likuara ni tetniuu ya siki Faraón. 13Te ni saꞌa Jitoꞌo nagua ni jikan Moisés, te ni ka jiꞌi likuara ja ka oo ini veꞌe vi kiti ka oo yeꞌe vi nuu ñundeꞌi. 14Te ni ka xtutu ñayiu montoo naꞌnu ti nii nuu, te ni chitu xiko ndeꞌe nii ñuu yun. 15Su nuu ni jini Faraón ja tu ka ti oo, te ja ni nukuꞌun vaꞌa ini de, te ni saꞌa ndee tuku de anu de, te tu ni onini de tnoꞌo ka kaꞌan Moisés vi Aarón, nagua ja ni kaꞌan maa Jitoꞌo.

Ni tetniuu ia Dios kueꞌe chiuku

16Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Kuñaꞌa nuu Aarón ja na kaneꞌe de yutnu nee de, te na kuun de nuu ñuyaka ñuꞌu, nagua ja na nduu chiuku ja na koo nii ñuu Egipto ―jiñaꞌa ya.

17Te saa ni ka saꞌa de. Ni kaneꞌe Aarón yutnu tuu de jika de, te ni kuun de nuu ñuyaka ñuꞌu, te ni nduu ñuyaka yun chiuku ja ni tnaa ña ti jin ñayiu vi kiti. Te ndiꞌi ñuyaka ñuꞌu ni nduu chiuku ja ni oo nii ñuu Egipto. 18Te suni saa ni ka saꞌa tee tasi yun, chi ni ka nduku de jin tniuu tasi ka saꞌa de yun ja vi koo kuaꞌa ka chiuku, su tu ni kuu vi saꞌa de. Te ni tnaa ña chiuku jin ñayiu vi kiti. 19Yun te ka jiñaꞌa tee tasi yun nuu Faraón:

―Nuu ndaꞌa maa Dios vaji ndiꞌi yaꞌa ―ka jiñaꞌa de.

Su ni saꞌa ndee ini Faraón, te tu ni onini de tnoꞌo ka kaꞌan tee yun, nagua ja ni kaꞌan maa Jitoꞌo.

Ni tetniuu ia Dios kueꞌe chiukun

20Te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Xtnee te neꞌe ndakoo ron kiꞌin ron kaꞌan ron jin Faraón, chi kiꞌin neꞌe de yute yun, te kuñaꞌa ron nuu de: “Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo: Kuandetu na kiꞌinkuei ñayiu ñuu rin nagua ja na vi chiñuꞌu ñai. 21Chi nuu ja ma kuandetu ron ja kiꞌinkuei ñayiu ñuu rin, te tetniuu rin ndiꞌi nuu chiukun siki ron vi siki tee ka netniuu jin ron vi siki ñayiu ñuu ron vi nuu veꞌe ron, te vi chitu ndinuu nuu chiukun veꞌe ñayiu Egipto, te suni saa ni vi koo ti ndee ni nuu ni kuu ja ka oi. 22Te kiuu yun saꞌa siin rin ñuu Gosén nuu ka oo ñayiu ñuu rin, nagua ja vi ni in nuu chiukun ma koo. Saa te kuni ron ja maa rin kuu Jitoꞌo ja oo rin nuu ñuu yaꞌa. 23Te saꞌa siin rin ñuu rin jin ron. Te xtnee kuu ja kokuu tniuu kaꞌnu yaꞌa”, kuñaꞌa ron ―jiñaꞌa ya.

24Te saa ni saꞌa Jitoꞌo. Ni kikuei ndinuu ndindujin nuu chiukun xeen ndevaꞌa nuu veꞌe Faraón vi nuu veꞌe tee ka netniuu jin de vi nii ñuu Egipto, te ni naa ja oo ñuu yun ni ka saꞌa chiukun yun.

25Yun te ni kana ña Faraón jin Moisés vi Aarón, te jiñaꞌa de:

―Kuaꞌankuei ni te vi soko ni kiti nuu ia Dios ni, su na kokuu nuu ñuu yaꞌa ―jiñaꞌa de.

26Te jiñaꞌa Moisés:

―Masu vatuka kuu ja saa vi saꞌa san, chi kiti ja vi soko san nuu Jitoꞌo Dios san ka kuu kiti ii nuu ñayiu Egipto. Te nuu ja na vi kuni ñayiu Egipto ja ka soko san kiti ka chiñuꞌi, te vi kaꞌni ñai jin yuu. 27Te kuini ja vi kaka san uni kiuu nuu ñuꞌu teꞌa, te saa kentakuei san nuu vi soko san kiti nuu Jitoꞌo Dios san, nagua ni tatnuni maa ya ―jiñaꞌa de.

28Te jiñaꞌa Faraón:

―Kuandetu san ja kiꞌinkuei ni ndee nuu ñuꞌu teꞌa ja vi soko ni kiti nuu Jitoꞌo Dios ni, su ma kiꞌinkuei jika ndevaꞌa ni. Su vi kakantaꞌu ni ja jaꞌa san nuu ia Dios ―jiñaꞌa de.

29Te jiñaꞌa Moisés:

―Vi nani ja ndekuei kunu san nuu ni, vi tata rey, te kakantaꞌu san nuu Jitoꞌo ja xtnee, te vi kujioo ndinuu nuu chiukun, te ma vi koo ka ti nuu ni, te ni nuu tee ka netniuu jin ni, te ni nuu ñayiu ñuu ni. Su ma koxndaꞌu ka ña ni ja kokasi niꞌnu ni ja kiꞌinkuei ñayiu ñuu san ja vi sokoi nuu Jitoꞌo ―jiñaꞌa de.

30Yun te ni ndee Moisés nuu Faraón, te ni ndakuatu de nuu Jitoꞌo ja jaꞌa Faraón. 31Te ni saꞌa Jitoꞌo nagua ni jikan Moisés, te ni xtajioo ya ndiꞌi chiukun ja ni ka oo nuu Faraón vi nuu tee ka netniuu jin de vi nuu ñayiu ñuu de. Te ni invaa ka chiukun, tu ni kendoo. 32Su ni saꞌa ndee tuku Faraón anu de, te tu ni jandetu de ja ndekuei ñayiu Israel kiꞌinkuei.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index