Search form

Éxodo 8:12

12Yun te ni ndekuei Moisés vi Aarón nuu oo Faraón. Yun te ni ndakuatu Moisés nuu Jitoꞌo ja na xtajioo ya likuara ni tetniuu ya siki Faraón.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index